Misja i cele

Misja i cele

Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” powstała 14 kwietnia 2015 r., a jej pomysłodawcą, fundatorem i pierwszym prezesem został Mateusz Walczak. Jednak historia „Inicjatywy dla Opatówka” sięga początku roku 2014, gdy zawiązała się grupa nieformalna o tej samej nazwie, działająca wokół projektu „Spotkania ze sztuką – Opatówek 2014”. Dążąc do profesjonalizacji swoich działań na początku roku 2015 podjęto kroki w stronę sformalizowania i utworzenia Fundacji.

Ideą, która przyświeca nam od samego początku, jest ożywienie życia społecznego gminy Opatówek na wielu płaszczyznach, takich jak: kultura, sport, edukacja, zabytki, samorządność.

Zgodnie ze Statutem Fundacji, celami Fundacji są:

 1. Promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. Działalność na rzecz upowszechnienia kultury i sztuki, szczególnie na terenie gminy Opatówek,
 5. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego,
 6. Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. Integracja społeczności lokalnej, zwłaszcza mieszkańców gminy Opatówek, na rzecz rozwoju miejscowości i gminy,
 8. Krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 9. Promowanie działalności turystycznej i krajoznawczej,
 10. Ochrona i promocja zdrowia,
 11. Promowanie i rozwój przedsiębiorczości,
 12. Promocja i organizacja wolontariatu,
 13. Działalność charytatywna,
 14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 15. Opieka nad zabytkami.